آموزشآموزش رانندگان

«سفرهای بین‌استانی»، ویژگی‌ اپلیکیشن کاربران راننده اسنپ

اگر مسافران را تاکنون در شهرها جابه‌جا می‌کردید، قابلیت«سفرهای بین‌استانی» به شما عزیزان اجازه می‌دهد با قبول سفرهای بین‌‌ استان‌ها درآمد متفاوتی را با آنچه تا امروز تجربه کرده‌اید، داشته باشید.

تفاوت میان درخواست سفر درون‌شهری و بین‌‌استانی

مقصد درخواست‌های سفر بین‌استانی با با نشان سبز بزرگراه مشخص می‌شود. این نشان به کاربر راننده یادآوری می‌کند در صورت پذیرفتن باید مسافر را از شهری که در آن فعال است به مقصدی در شهری دیگر ببرد. البته فرایند قبول سفر و مشاهده مبدأ، مقصد و هزینه سفر طبق روال معمول انجام می‌شود.

شهرهای تحت‌پوشش سفرهای بین‌‌استانی

با این ویژگی امکان انجام سفر بین برخی شهرها برای کاربران فعال مهیا شده است. شهرهایی که امکان سفر میان آن‌ها برای کاربران فعال این شهرها فراهم شده عبارتند از:

انتخاب شهر
استان مبدااستان‌های مقصد
آذربایجان‌ شرقی آذربایجان غربی، اردبیل، البرز، تهران، زنجان، قزوین، کردستان، گیلان، همدان
آذربایجان غربیآذربایجان‌شرقی، اصفهان، اردبیل، البرز، ایلام، تهران، خوزستان، زنجان، قزوین، قم، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه‌و‌بویراحمد، گیلان، لرستان، همدان
اردبیلآذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، قزوین، کردستان، گیلان، تهران، همدان
اصفهان آذربایجان غربی، البرز، ایلام، تهران، چهارمحال‌وبختیاری، خوزستان، سمنان، فارس، قم، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه‌و‌بویراحمد، لرستان، مرکزی، یزد، قزوین
البرزآذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، خوزستان، زنجان، سمنان، قزوین، قم، کردستان، کرمانشاه، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، همدان، چهارمحال‌وبختیاری
ایلاماصفهان، البرز، آذربایجان‌غربی، بوشهر، تهران، چهارمحال‌وبختیاری، خوزستان، زنجان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه‌و‌بویراحمد، لرستان، همدان، مرکزی
بوشهر ایلام، چهارمحال‌وبختیاری، خوزستان، فارس، کهگیلویه‌و‌بویراحمد، لرستان، هرمزگان
تهرانآذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، اصفهان، ایلام، خوزستان، زنجان، سمنان، قزوین، قم، کردستان، کرمانشاه، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، اردبیل، همدان، یزد، چهارمحال‌وبختیاری
چهارمحال‌وبختیاریاصفهان، ایلام، بوشهر، خوزستان، فارس، لرستان، کهگیلویه‌و‌بویراحمد، قم، کردستان، مرکزی، همدان، تهران، قزوین، البرز، یزد
خراسان جنوبیخراسان رضوی، سیستان‌وبلوچستان، کرمان، یزد
خراسان رضویخراسان شمالی، خراسان جنوبی، سمنان، گلستان، مازندران، یزد
خراسان شمالیخراسان رضوی، سمنان، گلستان، مازندران
خوزستاناصفهان، البرز، ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال‌وبختیاری، قم، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه‌و‌بویراحمد، لرستان، همدان، مرکزی
زنجانآذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، اردبیل، البرز، ایلام، تهران، قزوین، کردستان، کرمانشاه، گیلان، لرستان، مازندران، همدان، سمنان، قم
سمنان اصفهان، البرز، تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، قم، گلستان، مازندران، یزد، همدان، قزوین، زنجان، گیلان، مرکزی
سیستان‌و‌بلوچستان خراسان جنوبی، کرمان، هرمزگان
فارساصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال‌وبختیاری، خوزستان، کرمان، کهگیلویه‌و‌بویراحمد، لرستان، هرمزگان، یزد
قزوینآذربایجان‌شرقی، آذربایجان غربی، البرز، ایلام، تهران، زنجان، کردستان، کرمانشاه، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، همدان، چهارمحال‌وبختیاری، سمنان، قم، اصفهان، گلستان
قمآذربایجان‌غربی، اصفهان، البرز، ایلام، تهران، خوزستان، سمنان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، مرکزی، چهارمحال و بختیاری، قزوین، کهگیلویه‌و‌بویراحمد، گیلان، مازندران، همدان، یزد، زنجان
کردستانآذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، ایلام، تهران، خوزستان، زنجان، قزوین، قم، کرمانشاه، کهگیلویه‌و‌بویراحمد، گیلان، لرستان، همدان، مرکزی، کردستان، چهارمحال‌وبختیاری
کرمانخراسان جنوبی، سیستان‌وبلوچستان، فارس، هرمزگان، یزد
کرمانشاهآذربایجان‌غربی، اصفهان، البرز، ایلام، تهران، خوزستان، زنجان، قزوین، قم، کردستان، کهگیلویه‌و‌بویراحمد، لرستان، همدان، مرکزی
کهگیلویه‌و‌بویراحمد اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال‌وبختیاری، خوزستان، فارس، کرمانشاه، لرستان، یزد، قم، همدان
گلستانتهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، مازندران، قزوین
گیلانآذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، اردبیل، البرز، تهران، زنجان، کردستان، گلستان، مازندران، سمنان، قم، لرستان، همدان، مرکزی
لرستانآذربایجان‌غربی، البرز، ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال‌وبختیاری، خوزستان، فارس، قم، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه‌و‌بویراحمد، مرکزی، همدان، زنجان، قزوین، گیلان
مازندراناردبیل، البرز، تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، قزوین، گلستان،گیلان، قم، زنجان، مرکزی، همدان
مرکزیاصفهان، البرز، تهران، چهارمحال‌وبختیاری، زنجان، قزوین، قم، گیلان، لرستان، مازندران، همدان، ایلام، خوزستان، سمنان، کردستان، کرمانشاه
هرمزگان بوشهر، سیستان‌وبلوچستان، فارس، کرمان، یزد
همدانآذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، ایلام، خوزستان، زنجان، قزوین، کردستان، کرمانشاه، لرستان، مرکزی، تهران، چهارمحال‌وبختیاری، قم، کهگیلویه‌و‌بویراحمد، گیلان، مازندران، اردبیل، البرز، قم، سمنان
یزداصفهان، هرمزگان، خراسان جنوبی، سمنان، فارس، کرمان، تهران، چهارمحال‌وبختیاری، قم، کهگیلویه‌و‌بویراحمد

امکان انجام سفرهای بین‌‌استانی، در استان‌های هر دسته برای کاربران راننده اسنپ فراهم است.

حفظ امنیت سفر

به منظور داشتن سفری ایمن، نیاز است هویت مسافر از طریق شماره‌ ملی‌اش استعلام شود. به این‌منظور پیش از شروع سفر، کد ملی مسافر را به شماره ۱۰۰۰۵۵۰ ارسال کنید.

برای حفظ امنیت پیش از شروع سفر، کد ملی مسافر را به شماره ۱۰۰۰۵۵۰ ارسال کنید.

امکان استفاده از قابلیت «مقصد منتخب» در سفرهای بین‌استانی

برای ایجاد تجربه‌ بهتر برای شما کاربران راننده عزیز، امکان استفاده از قابلیت «مقصد منتخب» در سفرهای بین‌استانی نیز وجود دارد. استفاده از قابلیت «مقصد منتخب» درآمد بیشتر و تجربه‌ خوشایندتری از سفرهای بین‌استانی برای شما ایجاد خواهد کرد.

بدین ترتیب هنگامی که مسافر را به شهر مقصد رساندید، گزینه‌ «مقصد منتخب» را لمس کنید و پس از انتخاب شهر موردنظرتان، منتظر دریافت سفر بمانید. پس از دریافت سفر می‌توانید به شهر خود باز گردید.

قیمت‌گذاری در سفرهای بین‌استانی

هزینه‌های سفرهای بین‌استانی نیز مانند دیگر سفرها با فاکتورهای مختلفی سنجیده می‌شوند. از جمله مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در قیمت سفرهای بین‌استانی می‌توان به فاصله شهرها از یکدیگر اشاره کرد. مسیر رسیدن به شهرها و احتمال ترافیک میان راه نیز در قیمت نهایی یک سفر مؤثر خواهد بود.

سفرهای بین‌استانی بدون کمیسیون

در سفرهای بین‌استانی، هیچ‌گونه کمیسیونی از هزینه‌های پرداختی از سوی مسافر کسر نخواهد شد و در واقع کرایه این سفرها به طور کامل به کاربران راننده تعلق خواهد گرفت.

نوشته های مشابه

69 دیدگاه

  1. سلام چطور سفر.بین استانی بریم راهکار شو لطفا بگین ممنون

  2. سلام خدمت تمام دست‌اندرکاران برنامه اسنپ بنده خیلی مشتاق هستم سفر بین شهری برم ولی برایم سفر بین شهری ارسال نمیشه لطف میکنین سفر بین شهری برایم ارسال کنین .ممنون میشم

  3. سلام،لطفا تعداد سفرهای منتخب را افزایش دهید.در ضمن تقریبا تمامی رانندگان از پایین بودن کرایه ها گله مند هستند.چرا توجهی از جانب شما نمیشه؟؟

  4. کاش میشد که سفرها را با تجربه ودرخواست رانندگان تفکیک میکردید،مثلا من که دوست دارم فقط سفرهای برون شهری داشته باشم ،این امکان وجود داشت که حداقل روزانه یه سفر داشته باشم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا